Keyvisual SCHAKO Produktionshalle

Algemene voorwaarden

SCHAKO bvba

De leverings- en dienstenovereenkomsten met SCHAKO bvba (hierna “SCHAKO”) gebeuren onder de volgende algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de klantvoorwaarden, uitgezonderd de uitdrukkelijke aanvaarding van deze voorwaarden door SCHAKO, met annulering van haar eigen algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden gelden als zijnde aanvaard door de klant, indien hij deze niet uitdrukkelijk heeft afgewezen op het moment dat de hiermee verbonden overeenkomst werd opgesteld.

1. Opstelling van de overeenkomst

1.1. De leverings- en dienstenovereenkomsten worden tussen de partijen met behulp van de bevestiging van de bestelling door SCHAKO opgesteld. De bestellingen moeten schriftelijk, ook in elektronische vorm, aan SCHAKO worden bezorgd.

1.2. De bevestiging van de bestelling bindt de klant onherroepelijk. Wijzigingen van de bestelling zijn alleen geldig en werkzaam tegenover SCHAKO als deze schriftelijk werden overeengekomen.

1.3. Bij gebrek aan een anders luidende overeenkomst is SCHAKO gebonden aan de aanbiedingen om een contract af te sluiten onder de aangevoerde voorwaarden gedurende vier weken vanaf de zenddatum van deze aanbiedingen. SCHAKO behoudt echter tot aan de levering het recht, betreffende het object van de bestelling, de technische wijzigingen uit te voeren die SCHAKO als nuttig beschouwt en/of die door de stand van de techniek en/of de geldende regelingen vereist zijn, dit in die mate dat het verkochte object niet aanzienlijk wordt gewijzigd, voldoet aan de voorheen overeengekome nvoorwaarden en voor zover de uitgevoerde wijzigingen redelijk zijn.

1.4. Alle documentatie bij de overeenkomst, tekeningen, plannen en productbeschrijvingen van SCHAKO alsook alle EDV-toepassingen en broncodes, die SCHAKO aan de klanten ter beschikking stelt, zijn de exclusieve intellectuele eigendom van SCHAKO. De vermenigvuldiging en het gebruik ervan door de klanten voor andere doeleinden als de uitdrukkelijk overeengekomen doeleinden en de vermenigvuldiging en het gebruik door derden, ongeacht de vorm, zijn enkel met de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van SCHAKO mogelijk. De klant moet de auteursrechten van SCHAKO strikt in acht nemen.

2. Levering en ontvangst van het verkochte object

2.1. De in de overeenkomst of in de bevestiging van de overeenkomst aangegeven levertermijn, ook als deze met betrekking tot een bepaalde datum is aangegeven, verplicht SCHAKO onder voorbehoud van de bepalingen onder .2.2. en behalve een geval van overmacht, uitsluitend onder de voorwaarde dat de klant SCHAKO de voorheen overeengekomen documenten en verklaringen heeft voorgelegd alsook de vereiste goedkeuringen ten laste van de klant levert. Indien de partijen de betaling van een voorschot op de prijs ten laste van de klant zijn overeengekomen, kan de levertermijn pas dan beginnen en SCHAKO pas binden wanneer de vooruitbetaling gebeurd is. Betreft het een vaste datum, dan word deze automatisch met dezelfde tijdsperiode gelijk aan de vertraging van de vooruitbetaling verlengd.

2.2. Als SCHAKO de overeengekomen levertermijn niet kan naleven, zal het de klant hierover onmiddellijk per aangetekend schrijven of door een ander wettelijk bewijsmiddel informeren. Er kan van de klant een verlenging van de levertermijn worden verlangd, zonder aanspraak op een schadevergoeding of recht op de opzegging van de overeenkomst, die echter niet meer dan 20 % van de aanvankelijk overeengekomen levertermijn kan bedragen. Enkel in gevallen waarin deze nieuwe verlengde levertermijn wordt overschreden of als SCHAKO haar verplichting om de verlenging van de levertermijn mee te delen niet nakomt, kan de klant het verdrag door een aangetekend schrijven onmiddellijk, doch onder voorbehoud van een recht op een schadevergoeding die overeenkomt met de daadwerkelijk geleden schade, opzeggen. Deze schadevergoeding beperkt zich echter tot 0,5 % van de verkoopsprijs van het object van de vertraagde levering per week vertraging, zonder echter meer als 5 % van de verkoopsprijs te kunnen bedragen. Er bestaat geen recht op een schadevergoeding als SCHAKO kan bewijzen dat de levering omwille van redenen, waarvoor zij niet aansprakelijk is, niet meer mogelijk is.

2.3. Als de klant de levering van het verkochte object niet aanvaardt, heeft SCHAKO het recht, tien kalenderdagen na het verzenden van een aangetekende brief, die als ingebrekstelling geldt, de ontbinding van de verkoop mee te delen en een minimale schadevergoeding van 20 % van de totale verkoopsprijs van de verkochte objecten te vragen. De klant moet deze schadevergoeding eveneens betalen als de verkoopsovereenkomst omwille van een andere reden moet worden geannuleerd of beëindigd. SCHAKO behoudt het recht in een van de bovenstaande gevallen een hogere schadevergoeding te vragen, om haar daadwerkelijke schade of inkomensverlies te compenseren.

2.4. Alle ontstane kosten voor SCHAKO in verband met een vertraagde levering die te wijten is aan de klant vallen ten laste van de klant. In dit geval kan de verrekening aan de klant onmiddellijk na afloop van de overeengekomen levertermijn gebeuren en dit onafhankelijk van de vertraging van de levering die aan de klant te wijten is.

2.5. Indien de productie van het bij de bestelling opgegeven object door SCHAKO wordt geannuleerd, geldt deze overeenkomst met de klant als zijnde beëindigd van rechtswege, dit zonder dat een van de partijen aan de andere een schadevergoeding verschuldigd is.

2.6. De levering gebeurt op de overeengekomen plaatst, die in de bevestiging van de bestelling werd aangevoerd. Elke andere leveringsplaats die de klant wenst is onderworpen aan een uitdrukkelijke overeenkomst.

2.7. De klant draagt alle risico’s in verband met het verkochte object nadat het in zijn bezit gekomen is of dit aan de door hem belaste transportondernemer of een andere leveringsfirma werd overhandigd.

3. Prijs

3.1. De nettoprijzen (vóór belastingen) die in de verkoopsovereenkomst zijn aangegeven kunnen ongeacht de volgende bepalingen niet aan een verhoging onderworpen zijn.In geval van een prijsverhoging van buitenlandse leveringen aan SCHAKO kan SCHAKO eenzijdig een zulke verhoging op de overeengekomen prijs eisen. Indien de overeengekomen prijs hierdoor wordt verhoogd, is SCHAKO verplicht om de klanten onmiddellijk, klaar en duidelijk hierover te informeren per aangetekend schrijven.

3.2. Alle belastingen, ongeacht de aard, die met de toepassing van de Luxemburgse verkoopswetten worden gebruikt, vallen ten laste van de klant.

4. Betaling

4.1. De betaling van alle prijzen of van het saldo in geval van een vooruitbetaling gebeurt binnen 30 dagen na de verrekening, behalve bij een uitdrukkelijk anders luidende overeenkomst.

4.2. Bij een betaling binnen de 10 dagen na de verrekening krijgt de klant een korting van 2 %.

4.3. Het bij de onder 4.1 voorziene termijn nog niet betaalde bedrag levert automatisch en zonder ingebrekestelling rentes wegens te late betaling op vanaf de 30ste dag na de rekening in overeenstemming met en met een omvang van de door de wet van 18 april 2004 over de betalingstermijnen en de rentes wegens te late betaling voorziene tarieven.

4.4. Indien de betaling van de totale verkoopsprijs of het te betalen saldo niet binnen 10 kalenderdagen vanaf de verzenddatum van een aangetekend schrijven aan de koper gebeurt, welk aangetekend schrijven evenees als ingebrekestelling voor de aanvaarding van de levering van het verkochte object en de betaling van de overeenkomstige prijs geldt, kan de verkoper de verkoop onmiddelijk door een aan de koper gerichte aangetekende brief ongedaan maken. In dit geval moet de koper aan de verkoper, ongeacht de hierboven aangevoerde rentes, een contractuele globale schadevergoeding betalen van 20 % van de verkoopsprijs, dit vermeerderd met de mogelijk ontstane kosten voor de betalingsvordering en de gerechtskosten, die eveneens ten laste van de nalatige klant vallen.

4.5. De klant kan tegenover SCHAKO geen recht op compensatie, noch de uitoefening van een recht op terugbetaling doen gelden wat zijn weigering betreft om de prijs te betalen.

4.6. Als de verkoopsprijs niet wordt betaald en de overeenkomst wordt verbroken of beëindigd omwille van een reden die te wijten is aan de klant of zijn nalatigheid moet hij op eigen kosten, binnen 8 dagen na een ingebrekstelling per aangetekend schrijven, het verkochte object teruggeven. De klant is aansprakelijk voor elke beschadiging en de vernietiging van het verkochte object tot het volledig aan SCHAKO werd teruggegeven.

5. Eigendomsclausule

5.1. Het verkochte object blijft eigendom van SCHAKO tot de verkoopsprijs volledig betaald is.

Tot de betaling kan de klant noch gratis, noch tegen betaling over het object beschikken en hij kan ook het verkochte object niet als pand geven, het uitlenen of verhuren. Door de integratie van het verkochte object in een object wordt SCHAKO ook eigenaar van dit andere object in verhouding tot de waarde van het verkochte object.

5.2. De klant neemt de risico’s in verband met het verkochte object op zich ten gunste van SCHAKO, dit in overeenstemming met het voorafgaande artikel 2.7 gedurende de volledige geldigheidsduur van deze eigendomsclausule. De klant neemt SCHAKO gedurende deze tijd in zijn verzekeringsrechten op, die de risico’s van het verkochte object dekken.

6. Garantie

6.1. De klant beschikt over een garantierecht in overeenstemming met en tegen verborgen gebreken, dit gedurende een (1) jaar vanaf de leveringsdatum en ondervoorbehoud van de inachtnemingen van de bepalingen van artikel 6.3.

6.2. Gedurende deze termijn verplicht SCHAKO zich ertoe desgewenst het object te repareren of het gebrek te verhelpen, of echter het object door een identiek of een gelijkwaardig object, dat dezelfde functies vervult, te vervangen.

6.3. Elk zichtbaar gebrek of defect moet binnen vijf dagen na levering aan SCHAKO worden meegedeeld. Wanneer dit niet gebeurt, vervallen alle rechten op de garantie. De klant moet dus na de levering van het verkochte object de goede toestand en de conformiteit met de overeengekomen eigenschappen controleren.

Indien bij SCHAKO een defect, een verborgen of zichtbaar gebrek wordt gemeld, moet het verkochte object bij SCHAKO in haar zetel of op een andere door SCHAKO aangegeven plaats binnen 48 uur na de datum, waarop het gebrek of het defect werd ontdekt voor inspectie klaarliggen.

6.4. Elke verandering van het verkochte object of de integratie ervan in een ander object geldt als aanvaarding door de klant dat het object perfect overeenstemt met de overeenkomst en de klant zal afzien van het feit om tegenover SCHAKO elk recht op garantie dat hiermee verbonden is te doen gelden. De klant zal het verkochte object op vakkundig passende wijze gebruiken.

6.5. SCHAKO is niet aansprakelijk voor defecten aan het verkochte object, als deze door een verkeerd gebruik of een niet-gepaste bewaring van het verkochte object door de klant zijn gebeurd alsook in het algemeen voor gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan de tussenkomst van de klant of een derde in verband met het verkochte object.

6.6. Elke tussenkomst onder garantie moet door SCHAKO of van de door haar bepaalde gevolmachtigde gebeuren.

6.7. De garantie die door SCHAKO wordt gegeven heeft uitsluitend betrekking op de reparatie of het vervangen van defecte verkochte objecten op haar kosen. De klant kan geen enkele schadevergoeding voor onrechtstreekse schade, een lichamelijk letsel of schade aan een derde object en voor de ontstane verliezen vorderen, behalve in geval van opzettelijke en schadelijke fout, waarvoor de klant het bewijs moet leveren. In alle gevallen en onder voorbehoud van de voorgaande bepalingen kan uitsluitend de schade die op het tijdstip van de afsluiting van de overeenkomst te voorzien is worden vergoed en dit voor een bedrag bepaald door en voor zover de schade wordt gedekt door de verzekering van SCHAKO of de fabrikant, aan wie de klant steeds het bedrag kan vragen.

Alle mogelijkheden voor schadevergoeding, die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn voorzien, zijn uitgesloten.

6.8. De klant mag noch zijn garantierecht, noch zijn andere rechten en handelingen van gelijk welke aard aan SCHAKO afstaan.

6.9. Het beroep op de garantie door niet-professionele consumenten is onderhevig aan de wet van 21 april 2004 over de vereiste conformiteit van roerende goederen.

7. Geldigheid van de verkoopsvoorwaarden

7.1. Elke nietigheid of niet-toepasbaarheid van een deel van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van het geheel. De geldige clausules, voor zover deze onafhankelijk van de nietige of niet-toepasbare clausules toepasbaar blijven, zijn verder bindend voor de partijen.

7.2. In geval van een tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en de mogelijk bestaande speciale voorwaarden krijgen deze laatsten voorrang. In geval van een tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en de koopsvoorwaarden van de klant krijgen de voorwaarden van SCHAKO voorrang.

8. Wetgeving, rechtspraak en bepalingen betreffende het witwassen van geld

8.1. Deze bepalingen en de met de klant afgesloten verkoopsovereenkomst zijn onderhevig aan de Luxemburgse wetgeving.

8.2. Voor alle onenigheden, die bestaan of zullen ontstaan betreffende de toepassing en de interpretatie van deze voorwaarden en de koopovereenkomst met de klant zijn de rechtbanken van het Groothertogdom Luxemburg bevoegd.

8.3. De klant verklaart dat hij zich bij het afsluiten van de overeenkomst juist en voldoende heeft geïdentificeerd en dat hij in zijn eigen naam en voor eigen rekening handelt. Als de klant een rechtspersson is, identificeert de vertegenwoordiger van deze rechtspersoon zich met een recent uittreksel van het handelsregister van de plaats van oprichting van deze rechtspersoon en deze verklaart via de gevolmachtigden, welke vereist zijn voor haar vertegenwoordiging, te handelen. De gevolgmachtigde verklaart eveneens in de naam en voor rekening van de rechtspersoon te handelen en over de vereiste volmachten hiervoor te beschikken. Als dit niet het geval is wordt aangenomen dat hij voor eigen rekening handelt en persoonlijk aansprakelijk is voor de verplichtingen die hij ondertekent.

Staat: 03.2007