Keyvisual SCHAKO Produktionshalle

AGB eladás

Általános üzleti feltételek – eladás
SCHAKO Kft.

I. Érvényességi terület

Ezek az üzleti feltételek érvényesek minden Eladó/Megrendelő és a SCHAKO Kft. között létrejött szerződésre, / általános üzleti feltételek, a továbbiakban: ÁÜF / amelyek áruk gyártására és szállítására vonatkoznak. Érvényesek minden jövőbeni üzleti vonatkozásban, akkor is, ha arra nincs külön írásbeli megállapodás. Eltérő Eladói/Megrendelői feltételek pl. beszerzési feltételek, amelyeket írásban határozottan nem ismertünk el, számunkra nem kötelezőek. A következő feltételek akkor is érvényesek, ha beszerzési/rendelési szerződésben tudomásunkra jutott eltérő vagy ellentmondásos feltételeket is teljesítjük. A köztünk és a partnereink közötti megállapodást alapvetően mindig írásba foglaljuk, a Megrendelő minden esetben rendelés visszaigazolást kap.

Jelen dokumentum alapján szabályozott ügylet a Ptk. szerint távollévők között létrejött szerződésnek minősül.

II. Szerződés és átvétel

A szerződés az írásbeli megrendelés-visszaigazolásunk vagy az ezen ÁÜF érvényessége alapján jön létre, amelyet az Interneten (www.schako.com/hu/) nyilvánosságra hozunk és kérésre szívesen megküldünk. Ajánlatunk 60 napig érvényes. A konstrukciós vagy formai változtatás jogát – amennyiben az a műszaki fejlesztésre, ill. törvényi előírás követelményeire vagy engedélyezési hatóság előírásaira vezethetők vissza – fenntartjuk a szállítási határidő alatt is, amennyiben az nem vezet a Megrendelő által nem elvárható változtatásokhoz és nem változtat érdemben a megállapodott szállítás tárgyán. Tanács vagy javaslat nem képezi az ajánlat tárgyát, akárcsak a szóbeli megbeszélés sem; csak akkor jelent Eladói kötelezettséget, ha azt írásban visszaigazolásra kerül.
Minden vázlat, terv, projekt felmérés, rajz, költségbecslés, műszaki adat, katalógus- és prospektus tartalom, ha az elektronikus formában lett is közölve a tulajdonunkat képezi és fenntartjuk rá a jogot. Sokszorosítás vagy harmadik fél számára továbbadás előzetes engedélyünk nélkül büntetést von maga után és kötelez a károk megtérítésére, illetve a helytelen felhasználás megszüntetésére. Ez kifejezetten érvényes a terveinkre és a projekt-számításainkra is. A méret megadásaink közelítő értékűek, annak ellenére, hogy azt az ajánlatunkban vagy a termékleírásunkban kötelezően megadtuk. Az ISO, DIN, VDI stb. szerinti adatok, illetve minősítések tekintetében, azok betartására akkor vagyunk kötelezettek, ha azokat előzetesen és kifejezetten elfogadtuk. A Megrendelő a rendelésével elfogadja a rendelés tárgyát. A megrendelés írásban vagy elektronikusan is történhet. A kiegészítő visszaigazolások az alap visszaigazolás nélkül nem számítanak rendelés-visszaigazolásnak és nem köteleznek a rendelés elfogadására. A megrendelés módosítását, illetve lemondását az Eladó a visszaigazolás dátumához képest 2 munkanapon belül tud csak elfogadni. 2 munkanapon túli lemondás esetén /szerződéstől való elállás/ a megrendelés teljes összege kifizetendő, mert a megrendelt termékeket speciális mivoltuk miatt másnak értékesíteni Eladó nem tudja.

III. Szállítási határidő, késedelem, többletköltség

A szállítási határidő a rendelés-visszaigazolásunk kiküldésével kezdődik. Megrendelői változtatás/módosítás, ill. hiányzó adatok esetén, vagy amennyiben Megrendelő nem adta meg a szükséges dokumentumokat, engedélyeket, jóváhagyásokat, vállalt határidőink módosulhatnak. Szállítási határidőnk abban az esetben is változik, amikor a megállapodott kifizetés nem történt meg. Ez mindaddig érvényes, amíg az áru nem hagyja el a gyártóművet vagy a készrejelentés nem történik meg. Just-in-time – vagy fix üzlet akkor jöhet létre, ha abban külön megállapodunk és azt írásban visszaigazoljuk. A szállítási határidőnk betartása rendben és időben történik, ha csak nem munkaügyi, vagy vis maior problémák lépnek fel, főleg sztrájk, kizárások, illetve be nem látható akadályoztatások, amelyek a hatáskörünkön kívül esnek, pl. üzemzavarok, lényeges anyagok késedelmes beszállítása, amelyek a kiszállítást jelentősen meg tudják akadályozni. Ezek akkor is érvényesek, ha alvállalkozókat érintenek. A fenti körülmények következményeit akkor sem tudjuk elfogadni, ha az nyilvánvaló késedelemmel jár. Az akadályoztatás kezdetét és végét minden esetben a rendelővel mihamarább közöljük. Ha a Megrendelőt részünkről késedelem éri, amely nem szándékos vagy, egyéb okból nem felróható ok, például káreset, vagy más fontos okból nem tud Eladó teljesíteni, minden befejezett hét után 0,5 % de összesen legfeljebb 5 % kártérítés /kötbér/ illeti meg a szállítmány árának azon része után, ami miatt az üzembe helyezést nem lehetett célszerűen elvégezni. A Megrendelő a kötbéren felül más kártérítést nem igényelhet.

A Megrendelő a készre jelentett termékeket, részszállítás vagy részmennyiség esetén is készrejelentés/ kiértesítést követően – megrendelői külön megegyezés hiányában – haladéktalanul köteles lehívni és átvenni. A készrejelentéssel a megrendelést teljesítettnek tekintjük és ennek megfelelően számlánkat kiállítjuk. Ha a kiszállítás késleltetése a Megrendelő kívánságára, érdekmúlása, vagy pénzügyi fizetési nehézségei miatt történik, úgy az Eladót a készrejelentést követő 5. munkanaptól számítva a számla összegére /a megrendelés értékére/ vonatkoztatva minden héten 1,5 % /maximum 12 %/ késedelmi kötbér, illetve raktározási többletköltség illeti meg. Magasabb vagy alacsonyabb raktározási költség a szerződött felek között nem állapítható meg.

IV. Csomagolás, fizetés

Az árak Euro-ban érvényesek, külön megegyezés hiányában Törökbálint, telephelyi átadással, a mindenkori adómértékek figyelembevételével. Az ajánlati árak érvényesége 60 nap. Fizetéskor a mindenkori Általános Forgalmi Adó hozzászámítandó. Az árak a szerződés megkötésének időpontjában fennálló költségeknek felelnek meg. Külső költségek vagy lényeges költségtényező-változások, mint pl. külföldi beszállítás miatti árnövekmény a szerződésben megegyezett határidőig, feljogosítanak arra, hogy az árat közös megegyezéssel megváltoztassuk, vagy egyetértés hiányában Eladó jogkövetkezmények nélkül elállhat a szerződéstől. A fizetés más megegyezés hiányában alapvetően minden levonás nélkül, költségmentesen értendő.

Ha a készrejelentés/számla-kiállítás után 15 napon belül a számla nem kerül kiegyenlítésre, a Megrendelő késedelméért a mindenkori jogszabályok szerinti késedelmi kamatot kell megfizetnie. Fizetési meghagyás, fizetésképtelenség, késedelmes fizetés esetén az üzleti kapcsolatunkban minden számlánk azonnal esedékessé válik és nem érvényesek az árengedmény-megállapodások. Továbbá jogosultak vagyunk arra, hogy minden további szállítást visszatartsunk és csak előrefizetés ellenében teljesítsünk. Ez érvényes akkor is, ha olyan körülmények állnak fenn, hogy gyanítható, hogy a rendelő hitelképessége kétséges (végrehajtás, fizetésléptelenség stb.). Minden esetben dönthetünk úgy, hogy a szerződéstől elállunk anélkül, hogy a Megrendelőnek velünk szemben emiatt követelése lenne. Ebben az esetben Megrendelő már most beleegyezik abba, hogy az előre rendelkezésre bocsátott árukat visszavegyük.

A megrendelt termékek – speciális mivoltuk miatt másnak értékesíteni nem tudjuk – ellenértékét a Megrendelő köteles megfizetni a fizetési késedelem következményeként fellépő késedelmi kamattal együtt.

V. Átvétel, veszély-áthárítás

A Megrendelő köteles a szállítás tárgyát átvenni. Eltérő megegyezés hiányában az átadás az Eladó által a szerződésben megjelölt helyen történik. Kiszállításkor az árut a kereskedelemben szokásos módon csomagoljuk be. Ezáltal a kiszállítás kockázatát átveszi a szállítmányozó ill. a Megrendelő által megbízott egyéb személy. Méltányossági szállítás igénye nem állhat fenn. Kívánságra az áru, számla ellenében biztosítható törés veszély, tűz, lopás és szállítási sérülés ellen. Átvétel késedelme vagy a teljesítés megtagadása azonnali átadásra jogosít.

VI. Kifogás és átvizsgálási kötelezettség

A Megrendelő jogosult a készrejelentéstől vagy átvételtől számított 5 napon belül a szállítás tárgyát átvizsgálni. A gyártásunk csak kifogástalan és megvizsgált árut ad ki. Az átvett/ kiszállított tárgyakat az átadás után sérülés szempontjából haladéktalanul meg kell vizsgálni. Az átadás közvetlenül a kiszállítási helyre vonatkozik. A szállítmány már a szállítási eszközön/bontatlan csomagoláson látható sérüléseit, valamint a szállítólevélben megadotthoz képest mennyiségbeli eltéréseket a fuvarozó cég dokumentációján fel kell tüntetni. Hiányosság a gyakorlatnak megfelelően, írásban vagy e-mail formában 5 munkanapon belül kifogásolható. Mennyiségi, illetve minőségi reklamációt csak az átvételtől számított 5 napon belül tudunk figyelembe venni. A hiányosság megvizsgálására azonnal lehetőséget biztosítunk. Az átvizsgálás kiterjed a szállítási sérüléseken kívül a mechanikus részek működés vizsgálatára beleértve a tömítéseket is. Felismerhető hiányosság később nem minősíthető rejtett hibának, vagy hiányossági követelésnek. A Megrendelő vizsgálata és követelése csak a fenti határidők szerint történhet joghatályosan. A Megrendelő köteles a szállítás tárgyát a teljes kifizetésig és felhasználásig, ill. beépítésig szárazon és minden sérüléstől megóvva tárolni. Biztosítani kell, hogy az áru felhasználásánál minden előírást, engedély- és vizsgálati kötelezettséget, beépítési előírást és minden kezelési szabályzatot betartsanak. Ha a Megrendelő felé harmadik személy igénnyel lép fel az Eladó kifizetetlen áruja nem lehet fedezet, az az Eladót illeti meg.

VII. Költségfelszámítás, visszatartás

A költségfelszámítás Eladóval szemben csak akkor érvényes, ha az jogilag megállapított /pl. jogerős ítélet/, vagy Eladó által írásban elismert. A visszatartás joga csak úgy érvényesíthető, ha érvényesítésének igénye a szerződésben benne van.

VIII. Tulajdonjog

Eladó fenntartja a jogát a szállítás tárgyára a teljes kifizetéséig, a folyamatban lévő teljes üzleti követelése kiegyenlítéséig. A Megrendelő szerződéssel ellentétes magatartása, vagy cselekedete esetén, különös tekintettel a késedelmes fizetésre, Eladó jogosult az áru visszavételére és a Megrendelő kötelezett annak kiadására. A tulajdonjog érvényesítése, illetve a szállítás tárgyának zárolása Eladó részéről nem jelenti a szerződéstől történő visszalépést, hacsak nem ellentétes a hatályos törvényi szabályozással. A Megrendelő köteles az árut gondosan kezelni és minden sérülésről, tulajdonos- vagy helyszín változásról, megsemmisülésről, harmadik személy szándékos vagy elhatározott hozzáféréséről, illetve fizetésképtelenségi eljárásról haladéktalanul a jogi eljáráshoz szükséges adatról Eladót haladéktalanul e-mailen és írásban tájékoztatni. A Megrendelő az árut sem zárolás, sem biztosítás esetén nem tulajdoníthatja magáénak. Az Eladó tulajdon jogának fennálltáról az állami, vagy harmadik fél általi igényéről az összes felet, így Eladót is tájékoztatni köteles. Zárolást és lefoglalást vagy egyéb harmadik fél rendelkezését haladéktalanul Eladó tudomására kell juttatni és minden olyan információt és dokumentumot rendelkezésére kell bocsátani, amely a joga fenntartásához szükséges. A szerződéssel ellenkező magatartás esetén Eladónak joga van az áru visszatartására és kártérítési igényre.

IX. Jótállás, szerződésszegés, felelősség

A mindenkor hatályos magyar jogszabályok szerint.

XI. Software használat, egyedi kivitelek, adatvédelem

Az Eladó által rendelkezésre bocsátott software-k szerzői jogvédelem alatt állnak. A Megrendelőre csupán a nem kizárólagos jogot ruházzuk át, úgy, hogy az csak a szerződés céljából történő alkalmazást szolgálhassa. Egy rendszeren kívüli felhasználáshoz nem járulunk hozzá. Lefordítás, sokszorosítás, átdolgozás vagy a forráskód megváltoztatása az írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem hajtható végre. Minden jog az Eladónál marad. Alvállalkozónak történő kiadás nem megengedett. Az egyedi kiviteleket a rajzok és a tervek szerint készítjük el, a rendeltetés szerinti feldolgozás és felhasználás céljából a műszaki dokumentáció szerinti kereskedelemben kapható anyagokból a működésbiztonsági előírások figyelembevételével. Egyebekben az egyedi gyártmányokra a fenti szabályok vonatkoznak. SCHAKO a számítógépes adatokat kizárólag kereskedelmi célra használja és figyelembe veszi a mindenkori érvényes adatvédelmi szabályokat.

XII. Teljesítés helye, jogorvoslat helye, alkalmazható jogok

A SCHAKO általi teljesítés helye a megrendelés visszaigazolásában megjelölt hely.
Az alkalmazandó jog a magyar jog.

Kiadva: 06.2022