Keyvisual SCHAKO Produktionshalle

AGB eladás

általános üzleti feltételek
SCHAKO KG

I. Érvényességi terület

Ezek az üzleti feltételek érvényesek minden eladó/rendelő és a SCHAKO KG között létrejött szerződésre, amelyek áruk gyártására és szállítására vonatkoznak. Érvényesek minden jövőbeni üzleti vonatkozásban, akkor is ha arra nincs határozott megállapodás. Eltérő eladói/rendelői feltételek pl. beszerzési feltételek, amelyeket írásban határozottan nem ismertünk el, számunkra nem kötelezőek, akkor sem, ha azok ellentmondásosak. A következő feltételek akkor is érvényesek, ha beszerzési/rendelési szerződésben tudomásunkra jutott eltérő vagy ellentmondásos feltételeket is teljesítjük. A köztünk és a partnereink közötti megállapodást alapvetően mindig írásba foglaljuk, a rendelő mindig kap rendelés visszaigazolást. Ajánlataink csak a § 14 BGB szerinti felhasználókra vonatkoznak. A § 13 BGB szerinti felhasználóknak nem szállítunk.

II. Szerződés és átvétel

A szerződés az írásbeli rendelés visszaigazolásunk vagy az ezen AGB érvényessége alapján jön létre, amelyet az árlistában és az Interneten (www.schako.de) nyilvánosságra hozunk és kérésre szívesen megküldünk. Ajánlatunk négy hétig érvényes. Egyéb tekintetben szabadon marad. A konstrukciós vagy formai változtatás jogát, amennyiben az a műszaki fejlődésre ill. törvényi előírás követelményeire vagy engedélyezési hatóság előírásaira vezethetők vissza, fenntartjuk a szállítási határidő alatt is, amennyiben az nem vezet a megrendelő által nem elvárható változtatásokhoz. Nem változtat a begállapodott szállítás tárgyán. Tanács vagy javaslat nem képezi az ajánlat tárgyát, akárcsak a szóbeli megbeszélés sem. Csak akkor elkötelezett és hatásos, ha azt írásban visszaigazolja. Minden vázlat, terv, projekt felmérés, rajz, költségbecslés, műszaki adat, katalógus- és prospektus tartalom, ha az elektronikus formában lett is közölve a tulajdonunkat képezi és fenntartjuk rá a jogot. Sokszorosítás vagy harmadik fél számára továbbadás előzetes engedélyünk nélkül büntetést von maga után és kötelez a károk megtérítésére illetve a helytelen felhasználás visszavonására. Ez érvényes nevezetesen a terveinkre és a projekt számításainkra is. A méret megadásaink közelítő értékűek, annak ellenére, hogy azt az ajánlatunkban vagy a termék leírásunkban kötelezően megadtuk. A megadott adatok az ISO, DIN, VDI stb. szerint illetve az áru és annak elkészítése tekintetében akkor vagyunk kötelezettek, ha azokat elfogadjuk. A Vevő a rendelésével elfogadja a rendelés tárgyát.  A rendelés írásban vagy elektronikusan is történhet. A kiegészítő visszaigazolások nem számítanak rendelés visszaigazolásnak és nem köteleznek a rendelés elfogadására.

III. Szállítási határidő, késedelem, többletköltség

A szállítási határidő a rendelés visszaigazolásunk kiküldésével kezdődik annak ellenére, hogy a rendelő nem adta meg szükséges dokumentumokat, engedélyeket, jóváhagyásokat illetve adott esetben a megállapodott kifizetés nem történt meg. Ez mindaddig érvényes, amíg az áru nem hagyja el a gyártóművet vagy a készrejelentés nem történik meg. Just in time – vagy fix üzlet akkor jöhet létre, ha arra külön megállapodunk és azt írásban visszaigazoljuk. A szállítási határidőnk betartása rendben és időben történik, ha csak nem munkaügyi problémák lépnek fel, főleg sztrájk, kizárások illetve be nem látható akadályoztatások, amelyek a hatáskörünkön kívül esnek, pl. üzemzavarok, lényeges anyagok késedelmes beszállítása, amelyek a kiszállítást jelentősen meg tudják akadályozni. Ezek akkor is érvényesek, ha alvállalkozókat érintenek. A fenti körülményeket akkor sem tudjuk képviselni, ha az nyilvánvaló késedelemmel jár. Az akadályoztatás kezdetét és végét fontos esetben a rendelővel mihamarább közöljük. H a rendelőt részünkről késedelem éri, amely nem szándékos vagy nagy mértékű hanyagságon alapszik, kár eset, vagy nem tudunk teljesíteni, minden befejezett hét után 0,5 % de összesen legfeljebb 5 % kártérítés jár a szállítmány árának azon része után, ami miatt az üzembe helyezést nem lehetett célszerűen elvégezni. Továbbiakban a rendelőt a késedelmes szállításból származó kárigény vagy a teljesítés helyett kártérítés, amelyek az előzőekben említett határon túlmennek, minden esetben a késedelmes szállítás, a valamilyen törvényben szabályozott szállítási határidő lejárt után is, ki van zárva.

Ha a kiszállítás késleltetése a rendelő kívánságára történik, úgy készre jelentés napjától számítva a számla összegére vonatkoztatva minden hónapban 1% a terhelés. Magasabb vagy alacsonyabb raktározási költség a szerződött felek között nem állapítható meg.A rendelő általi késedelmes átvétel esetén, eredménytelen határidő egyeztetés után jogosultak vagyunk a szállítás tárgya fölötti rendelkezésre. A készre jelentett tárgyakat, résszállítás vagy részmennyiség esetén is a gyártási folyamatnak megfelelően a rendelő külön megegyezés hiányában haladéktalanul köteles lehívni és átvenni. Egyébként jogosultak vagyunk arra, hogy választásunk szerint a kiszállítás vagy a beraktározás költségeit és a ráfordításunkat azonnal kiszámlázzuk. Ebben az esetben jogosultak vagyunk arra, hogy kölcsönös megegyezés hiányában a kiszállítási útvonalat és a kiszállítás tárgyát illetve a speditőrt mi válasszuk meg. Amennyiben a megrendelő jogtalanul visszalép a szerződéstől, a kártérítési követelményünk 10 % a szerződés értékére vonatkoztatva és igényt tartunk a feldolgozás alatt felmerült költségeinkre és hasznunkra. A rendelőnek biztosítható egy kisebb kár megítélése.

IV. csomagolás, fizetés

Az árak Euro-ban érvényesek, külön megegyezés hiányában gyári kiszállítással, csomagolás nélkül, szállítás és rakodás nélkül, a mindenkori adó mértékek figyelembevételével. A csomagolást önköltségi áron számoljuk el. Az árak az új árlista kiadásáig érvényesek. Fizetéskor a mindenkori Általános Forgalmi Adó hozzászámítandó. Az árak a szerződés megkötés időpontjában fennálló költségeknek felelnek meg. Külső költségek vagy lényeges költségtényező változások mint pl. díjszabás a megegyezett határidőig, feljogosítanak arra, hogy az árat egyoldalúan módosítsuk. A fizetés más megegyezés hiányában alapvetően minden levonás nélkül költségmentesen terhel. A számla dátumától számított 10 napon belül 2% Skontó illet meg.

Ha készrejelenté/kiszállítás/átadás után 30 napon belül a számla nem kerül kiegyenlítésre, a rendelő késedelméért a § 288 BGB szerinti kamatot kell megfizetnie. Csekk- és váltó beadása csak a beváltás után számít fizetésnek. Váltó befogadásához mindig szükséges az előzetes írásbeli megegyezés. Váltó befogadásakor a banki diszkont- és bevonási költségeket azonnal felszámolandó és készpénzben kifizetendő. Moratórium nem függ össze a váltó befogadásával. Fenntartjuk a jogot a váltó visszaadása ellenében készpénzzel történő fizetésre. Fizetési meghagyás, fizetés képtelenség, késedelmes fizetés, csekk- vagy váltó követelés esetén az üzleti kapcsolatunkban minden számlánk azonnal aktuális és nem érvényesek az árengedmény megállapodások. Továbbá jogosultak vagyunk arra, hogy minden további szállítást visszatartsunk és csak előre fizetés ellenében teljesítsünk. Ez érvényes akkor is, ha olyan körülmények állnak fenn, hogy gyanítható, hogy a rendelő hitelképessége kétséges (végrehajtás, fizetésléptelenség stb.). Minden esetben dönthetünk úgy, hogy a szerződéstől visszalépünk anélkül, hogy a rendelőnek velünk szemben emiatt követelése lenne. Ebben az esetben beleegyezik abba, hogy az előre rendelkezésre bocsátott árukat visszavegyük.

V. átvétel, veszély áthárítás

A rendelő köteles a szállítás tárgyát átvenni Eltérő megegyezés hiányában az átadás a gyárban történik Kiszállításkor az árut a kereskedelemben szokásos módon csomagoljuk be. Ezáltal a kiszállítás veszélyét átveszi speditőr vagy a szállítmányozó ill. a rendelő által megbízott egyéb személy. Ha rendelő nem vállalkozó, a kiszállítás veszélye átszáll a vevőre. Méltányossági szállítás igénye nem állhat fenn. Kívánságra az árú számla ellenében biztosítható törés veszély, tűz, lopás és szállítási sérülés ellen. Átvétel késedelme vagy a teljesítés megtagadása azonnali átadásra jogosít.

VI. Kifogás – és átvizsgálási kötelezettség

A rendelő jogosult a készre jelentéstől vagy az egyéb tájékoztatástól számított 5 napon belül a szállítás tárgyát átvizsgálni. A gyártásunk csak kifogástalan és megvizsgált árut ad ki. A kiszállított tárgyakat az átadás után sérülés szempontjából haladéktalanul meg kell vizsgálni. Az átadás közvetlenül a kiszállítási helyre vonatkozik. Hiányosság a gyakorlatnak megfelelően, írásban vagy e-mail formában 5 munkanapon belül kifogásolható. A hiányosság megvizsgálására azonnal lehetőséget biztosítunk. Az átvizsgálás kiterjed a szállítási sérüléseken kívül a mechanikus részek működés vizsgálatára beleértve a tömítéseket is. Felismerhető hiányosság később nem kölcsönözhető elismerhető hiányossági követelésnek. A rendelő vizsgálata és követelése csak a fenti határidők szerint. Ennek ellenére határidő vagy a be- vagy feldogozott áruk vagy azoknak vizsgálat nélkül az épületbe történő beépítése estén a teljesítés iránti minden igény megszűnik. Ez érvényes az áru befogadására is. A rendelő köteles a szállítás tárgyát a teljes kifizetésig és felhasználásig ill. beépítésig szárazon és minden sérüléstől megóvva tárolni. Biztosítani kell, hogy az áru felhasználásánál minden előírást, engedély- és vizsgálati kötelezettséget, beépítési előírást és minden kezelési szabályzatot betartsanak. A rendelő harmadik széllyel szemben támasztott visszatartási vagy veszteségi követelménye számunkra nem vonatkozik.

VII. Felszámítás, visszatartás

A felszámítás velünk szemben csak akkor érvényes, ha az jogilag megállapított vagy részünkről írásban elismert. A visszatartás joga csak úgy érvényesíthető, ha érvényesítésének igénye a szerződésben benne van.

VIII. Tulajdonjog

Fenntartjuk a jogunkat a szállítás tárgyára a teljes kifizetéséig, a folyamatban lévő teljes üzleti követelésünk kiegyenlítéséig. A rendelő szerződéssel ellentétes viszonya esetén, különös tekintettel a késedelmes fizetésre, hiányosság esetén jogosultak vagyunk az áru visszavételére és a rendelő kötelezett annak kiadására. A tulajdonjog érvényesítése illetve a szállítás tárgyának zárolása részünkről nem jelenti a szerződéstől történő visszalépést, ha csak nem ellentétes a felhasználási hitel feltételekkel vagy ha a vevő nem vállalkozó. A rendelő köteles az árut gondosan kezelni és minden sérülésről, tulajdonos- vagy helyszín változásról, megsemmisülésről, harmadik személy szándékos vagy elhatározott hozzáféréséről illetve fizetésképtelenségi eljárásról haladéktalanul a jogi eljáráshoz szükséges adatról írásban tájékoztatni. Sem zárolást sem biztosítást nem tulajdoníthat magáénak. A tulajdon jogunk hatalmi vagy harmadik fél iránti igényéről tájékoztatni köteles. Zárolást és lefoglalást vagy egyéb harmadik fél rendelkezését haladéktalanul tudomásunkra kell juttatni és minden olyan információt és dokumentumot rendelkezésünkre kell bocsátani, amely a jogunk fenntartásához szükséges. A szerződéssel ellenkező magatartás esetén jogunk van az áru visszatartására és kártérítési igényre. Vállalkozás, jogi személy vagy nyilvános képesség esetén a következő érvényes: A rendelő jogosult a szállítás tárgyát a normál üzletmenet szerint továbbértékesíteni, de fenn áll a közöttünk és a rendelő közötti megállapodott eladási ár és általános forgalmi adó követelése, amely a továbbértékesítés során keletkezett (gyártási vagy szállítási szerződés esetén is) függetlenül attól, hogy a szállítás tárgya további feldolgozásra került vagy sem. A rendelő köteles a követelésünket az átruházás után is teljesíteni. A jogosultságunk, hogy a követelésünket nyilvánosságra hozzuk és visszavonjuk, érintetlen marad. Ha a rendelő visszalépési tilalomban állapodik meg vagy elfogad visszalépési akadályt, haladéktalanul tájékoztatni kell bennünket. Ebben az esetben hozzájárulásunk nélkül az árut nem lehet rendelkezésre bocsátani. Kötelesek vagyunk arra, hogy a követelésünket ne hajtsuk be addig, amíg a rendelő a fizetési kötelezettségeit rendeltetés szerűen teljesíti és nincs fizetési késedelme. Ebben az esetben elvárjuk, hogy a rendelő a visszamondott követeléseiről és káráról tájékoztasson, minden olyan adatról, amely a vonatkozó dokumentumokban szerepel, amit a hibás (harmadik fél) a visszalépéséről közölt és befolyásolja a fizetési teljesítést.

Lehetőséget biztosítunk a rendelő által az áru feldolgozására vagy átépítésére. Ha a szállítás tárgyát más, hozzánk nem tartozó tárgyakkal együtt dolgozzák fel, úgy az új érték viszonyai szerint és a feldolgozás szerinti idő arányában a résztulajdonra igényt tartunk. Ha a szállítás tárgyát más, hozzánk nem tartozó tárgyakkal együtt elválaszthatatlanul keverik, úgy az új érték viszonyai szerint és a keverés arányában a résztulajdonra igényt tartunk. A rendelő megőrzi a résztulajdonunkat A szerződő fenntartja a jogot, hogy visszalépési tilalom vagy akadályoztatás esetén tájékoztatva legyen és nem fizetés esetén visszalépjen. A rendelő kötelezi magát arra, a szerződő féllel szembeni igényét harmadik félre nem hárítja át. Elismeri, hogy a jogunk szerinti rész teljesítés esetén is a visszatartott áru teljes kifizetését kell teljesítenie. A rendelő nem jogosult a visszatartott árut eladni vagy kapcsolódó vállalkozás részére rendelkezésre bocsátani. A szállítás tárgyát nem szabad sem zárolni, sem biztosítékként felhasználni. Újbóli viszonteladás büntetendő. Kötelezzük magunkat arra, hogy a biztosítékot felszabadítsuk a kötelezettség értékéig, amennyiben az a 20%-ot túllépi. SCHAKO jogosult a visszatartott árut a megállapodás alapján visszavenni, ha a vevő nem teljesíti kötelezettségeit. Ez nem jelenti a szerződéstől történő visszalépést. SCHAKO jogosult a biztosított áru eladási ár szerinti elszámolására. Fizetésképtelenség esetén SCHAKO jogosult minden esetben a hibás által elismert tulajdonjog ill. minősített tulajdonjog fenntartására.

IX. Jótállás, szerződésszegés, felelősség

Szak- és jogszerű hiányosság esetén a további igények kizárása mellett két év jótállást vállalunk a következők szerint: A hibákat költségmentesen kijavítjuk vagy pótalkatrészt biztosítunk, ha azok anyag vagy gyártási hibára vezethetők vissza és veszély helyzetet okozhatnak. A szakszerűtlen kezelésből származó károkért (10 – 50 C és/vagy 40 – 70 % relatív nedvesség), hibás vagy nem megengedett termék felhasználásáért, szabályszerűtlen szerelés, – üzembe helyezésért – és karbantartásért, éppen úgy nem felelünk, mint természetes elhasználódás, kopás, nedvesség, tengervíz, kémiai, elektromos vagy elektrokémiai körülmény, túlterhelés, hibás tartozék vagy cserealkatrész, -anyag, csatlakozás idegen építő elemekhez vagy rendszerekhez illetve az eladás tárgyát képező minden nemű behatásért stb. Rendelkezésre állási megállapodásként a termék leírásunk vagy a rendelés visszaigazolásunkban szereplő alkalmazási feltétel szolgál alapul. A kifogásolt áru vagy kicserélendő alkatrész részünkre költségmentesen visszaküldendő, hogy azt megvizsgálhassuk és adott esetben azt pótolhassuk. Kijavítás és/vagy pótlás után a vevő nem jogosult a visszalépésre, ha a az a kétoldali megállapodás alapján létrejött. Káresemény és annak következményei iránti igény ki van zárva, akkor is ha annak következményei ránk vezethetők vissza. A következmények a vevőt terhelik. A külső eredmények vagy az azokból származó hiányosságok éppúgy korlátozzák a felelősségünket. Továbbá felszabadítanak az ebből származó kötelezettségeinkből, amely a szállító és vevő igényeiből származna.  A jótállás- és a termék felelősségből származó igény esetén a vevő nem léphet vissza. Ilyen igény esetén mi sem léphetünk vissza. Elektromos vagy pneumatikus hajtóművek esetén kizárólag a VDE és VDMA irányelvei a mérvadóak. A karbantartási visszaigazolási időszakokat be kell tarai. Kárigény kizárva, akkor is ha az előre látható volt és hiányosságra vezethető vissza. Ez érvényes a telepítéshez és a teljesítéshez nyújtott segítségünkre is. A károkért, amelyet nem közvetlenül a szállítás tárgya okozott (pl. személyi- szak- és képességből származó mindennemű kár közvetve vagy közvetlenül, nyereség elvesztése, üzemkiesés, üzemállási költségek) éppúgy nem tartozunk felelőséggel, akkor sem ha az tőlünk vagy szervezetünktől származik és gondatlanságra vagy álnokságra utal. A szerződés vagy kötelezettség lényeges megsértésekor vagy a nem illetékes alkalmazottak gondatlanságából illetve könnyebb gondatlanságból származó károkért csak a szerződésben rögzített és ésszerűen előre látható károkért vagyunk felelősek. A károk megtérítése minden esetben az üzemi felelősségbiztosítás erejéig terjed. A fentiek érvényesek akkor is, ha a felelősség a szállítás tárgyát képező hiányosságra utal, amennyiben a termékfelelősség személyi- vagy privát felhasználó kárát érinti. További igény kizárva. A SCHAKO komponensek helyszíni kompatibilitását a kivitelezőnek kell biztosítania. A kompatibilitási problémák nem esnek a SCHAKO hatáskörébe.

X. Visszalépés

A rendelő a módosítás és a pótalkatrész szállítás kivételével visszaléphet a szerződéstől, ha a jótállási kötelezettség előtt a teljes teljesítés lehetetlenné válik. Ez érvényes akkor is ha a rendelés résszállításának tárgya lehetetlenné válik és a rendelő a lemondáshoz fűződő érdekeit bizonyítja, abban az esetben a teljesítés csak ennek megfelelően csökken. Amennyiben a teljesítési késedelme számunkra nyilvánossá válik és a vevő számunkra elfogadható határidőt állapít meg, de a a határidőt nem tudja betartani, úgy jogosult a visszalépéshez. Kárigény vagy kár következmény igénye kizárva. Ha késedelem miatt az átadás lehetetlenné válik vagy a rendelő hibájából következik be úgy a kölcsönös kötelezettség továbbra is fennáll.

XI. Software használat, egyedi kivitelek, adatvédelem

Az általunk rendelkezésre bocsátott sofware-k szerzői jogvédelem alatt állnak. A vevőnek csupán a nem kizárólagos jogot ruházzuk át, úgy, hogy az csak a szerződés céljából történő alkalmazást szolgálhassa. Egy rendszeren kívüli felhasználáshoz nem járulunk hozzá. Lefordítás, sokszorosítás, átdolgozás vagy a forráskód megváltoztatása az írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem hajtható végre. Minden jog a szállítónál marad. Alvállalkozónak történő kiadás nem megengedett. Az egyedi kiviteleket a rajzok és a tervek szerint készítjük el, a rendeltetés szerinti feldolgozás és felhasználás céljából a műszaki dokumentáció szerinti kereskedelemben kapható anyagokból a működésbiztonsági előírások figyelembe vételével. Egyebekben az egyedi gyártmányokra a fenti szabályok vonatkoznak. SCHAKO a számítógépes adatokat kizárólag kereskedelmi célra használja és figyelembe veszi a mindenkori érvényes adatvédelmi szabályokat.

XII. Teljesítés helye, jogorvoslat helye, alkalmazható jogok

A SCHAKO minden teljesítési helye a messkirch-i központ (Beperelési hely 5.000,00 €-ig = AG Sigmaringen, fölötte = LG Hechingen). Ez érvényes a garanciális igényekre ill. a törvényi jótállásra. Minden olyan szerződéses per esetében, amikor a rendelő forgalmazó, vállalkozó, jogi személy vagy nyilvános joga van, a pert a hechingen-i bíróságon indíthatja. Jogunk van ahhoz, hogy a vevő által igényelt illetékes bíróságot figyelembe vegyük. Kizárólag a német jog érvényesül, kizárva a nemzetközi kereskedelem jogát (UN-kereskedelmi jog), akkor is ha a rendelő székhelye külföldön van.

XIII. Egyebek, visszatartás

A jogok és kötelezettségeknek a rendelőre történő átruházása csak szerződés megkötése után, írásbeli hozzájárulás után lép életbe.

Ha egy vagy a fentiek hatástalanok, nem érintik a fennmaradók törvényességét. A korábbi eseteket figyelembe véve a partnerek kötelesek arra, hogy érdekeik szerint a szabályokat kölcsönösen egymással egyeztessék.

Kiadva: 07.2009