Keyvisual SCHAKO Produktionshalle

Všeobecné podmínky prodeje

SCHAKO KG

I. Rozsah platnosti

Tyto obchodní podmínky platí pro všechny smlouvy na výrobu a dodávku zboží uzavřené mezi kupujícím/objednatelem a společností SCHAKO KG. Platí také pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když nebudou výslovně sjednány. Odchylné podmínky kupujícího/objednatele, např. Podmínky nákupu, které výslovně písemně neuznáme, jsou pro nás nezávazné, i když je výslovně nebudeme rozporovat. Níže uvedené podmínky platí i tehdy, když budeme vědomě bez výhrady realizovat zakázku podle podmínek kupujícího/objednatele, které jsou v rozporu nebo odlišné. Všechny dohody mezi námi a našimi zákazníky jsou zásadně učiněny písemně, zákazník obdrží vždy potvrzení zakázky. Naše nabídky pro obchodní partnery se řídí ve smyslu § 14 Občanského zákoníku (B2B-obchody); neúčastníme se …………. před spotřebitelskými rozhodčími radami.

II. Zakázka a přijetí

Zakázky se uskuteční na základě našeho písemného potvrzení zakázky nebo realizací objednávky s upozorněním na platnost těchto VOP, které jsou připojeny rovněž k ceníku a na internetu (www.schko.de) a na vyžádání je rádi zašleme. Naše nabídky jsou pro nás závazné čtyři týdny. Jinak jsou nezávazné. Změny v konstrukci nebo formě, které se váží na zlepšení stavu techniky, resp. na požadavky zákonodárce nebo schvalovacích úřadů, zůstávají s výhradou během dodací doby, jestliže předmět dodávky nebude změněn nepodstatně a změny jsou pro odběratele přijatelné. Nemění nic na sjednaném rázu předmětu dodávky. Rady nebo doporučení jsou rovněž předmětem nabídek, stejně tak jako vedlejší ústní ujednání. Závazné a účinné jsou jen tehdy, když je písemně potvrdíme. Veškeré vyobrazení, plány, projekce, výkresy, rozpočty nákladů, technická data, obsahy katalogů a prospektů, také na datových nosičích nebo předané elektronicky jsou naším duševním vlastnictvím a podléhají našemu autorskému právu. Rozmnožování nebo předávání třetím osobám bez našeho předchozího svolení je zakázáno pod pokutou a zavazuje k náhradě škody a stejně tak k náhradě za náklady spojené se zmařením. Jmenovitě to platí pro plány a projekce, které jsme vypracovali. Rozměry jsou ppřibližné hodnoty, ledaže by by byly označeny v nabídce nebo ppopisu výrobku za závazné. Údaje podle norem ISO, DIN, VDI, atd. k jakosti a rázu jsou závazné pouze tehdy, když pocházejí od nás a odkazujeme se na ně. Svojí objednávkou zákazník prohlašuje, že předmět dodávky získá. Objednávky nám lze posílat písemně nebo elektronicky. Potvrzení o doručení nejsou potvrzením zakázky a ještě nepředstavují závazné přijetí objednávky.

III. Dodací lhůta, prodleva s přijetím, náklady na storno

Dodací lhůta začíná běžet odesláním našeho potvrzení zakázky, ovšem nikoli před dopravením podkladů, povolení, schválení od objednatele, nebo které má objednatel zajistit, a dále před připsáním případné dohodnuté zálohy na účet. Považuje se za dodrženou, když v okamžiku jejího uplynutí předmět dodávky opustil závod nebo bylo oznámeno, že je připraven k odeslání. Just in time – fixní obchody pro svoji právní účinnost vyžadují pokaždé zvláštní ujednání a naše písemné potvrzení. Naše dodací lhůta závisí navíc na výhradě správného a včasného dodání dodávek k nám; prodlužuje se přiměřeně při opatřeních v rámci pracovních nepokojů, zejména stávky a výluky ve výrobě a dále v případě vzniku nepředvídatelných překážek, které jsou mimo naši vůli, např. poruchy v provozu, zpoždění při dodávce podstatných materiálů, jestliže takové překážky mají podstatný vliv na dodání předmětu dodávky. To platí také, když tyto okolnosti vzniknou u subdodavatelů. Shora označené okolnosti také nejsou na naší straně, když vzniknou kvůli prodlení, které již existovalo. Začátek a konec takových překážek v důležitých případech sdělíme objednateli co nejdříve. Pokud objednateli vznikne škoda kvůli zdržení na naší straně, přičemž se nebude jednat o úmysl nebo hrubou nedbalost, nebo nebudeme mít možnost plnění uskutečnit, pak činí odškodnění za každý ukončený týden 0,5 %, celkem však nejvýše 5 % ceny za části dodávek, kdy kvůli jejich zpoždění nemohlo dojít k uvedení do účelu provozu. Dále sahající nároky na náhradu škody objednatele kvůli zpoždění dodávky, stejně tak nároky na náhradu škody namísto plnění, které jsou nad rámec uvedených limitů v předchozí větě, jsou ve všech případech zpožděné dodávky vyloučeny, i po uplynutí případné dodavateli stanovené lhůty pro dodání.

Dojde-li ke zpoždění odeslání na přání objednatele, budou mu naúčtovány náklady vzniklé za skladování počínaje dnem odeslání informace, že je předmět připraven k odeslání, nejméně 1 % z výše účtované částky za každý měsíc. Důkaz o vyšších nebo nižších nákladech na skladování zůstává na svobodné vůli smluvních partnerů. Pokud je objednatel v prodlení s přijetím, jsme oprávněni po marném uplynutí náhradní lhůty disponovat s předmětem dodávky jiným způsobem. Předměty nebo také dílčí dodávky nebo dílčí množství, které jsou oznámena, že jsou připraveny k odeslání, pro něž jsme oprávněni podle průběhu výroby, pokud chybí ujednání s druhou stranou, musí odběratel bez odkladu vyzvat k dodání objednaného zboží a přijmout je. V opačném případě jsme oprávněni na jeho náklady a riziko je odeslat nebo uskladnit podle naší volby a vyúčtovat si okamžitě práci s tím spojenou. Pokud chybí ujednání s druhou stranou, v takových a stejně tak i v jiných případech si určujeme způsob odeslání a prostředek odeslání, stejně tak spedici, resp. dopravce. Pokud objednatel neoprávněně odstoupí od udělené zakázky, můžeme, nehledě na možnost vyšší náhrady škody, uplatnit 10 % hodnoty zakázky za náklady vzniklé zpracováním zakázky a požadovat ušlý zisk. Objednateli zůstává vyhrazeno, aby předložil důkaz o nižší škodě.

IV. Ceny, obal, platba

Ceny jsou uvedeny v EUR, ze závodu – pokud chybí zvláštní ujednání s druhou stranou, bez balení, bez dopravy a bez vykládky, plus zákonem stanovené daně v aktuálně platné výši. Obal účtujeme jako samostatné náklady. Údaje o cenách jsou závazné až do vydání nových ceníků. U záloh se účtuje DPH v zákonnem určené výši podle zákona o DPH. Ceny odpovídají úrovni nákladů v okamžiku uzavření smlouvy. Dojde-li ze změně cizích nákladů nebo změní-li se k termínu dodání podstatné nákladové faktory, jako např. tarifní mzdy, pak jsme oprávněni upravit cenu jednostranným prohlášením. Pokud není dohodnuto jinak, platby jsou zásadně prováděny bez srážky poplatků. Při úhradě do 10 dnů od data vystavení faktury poskytujeme 2 % skonto. Nedojde-li po připravení / odeslání / předání a vystavení faktury k úhradě do 30 dnů, vznikne na straně objednatele prodleva a budou účtovány úroky podle § 288 Občanského zákoníku. Vydání šeku nebo směnky se považují za úhradu až po vydání. Přijetí směnky vždy vyžaduje předchozí písemnou dohodu s námi. Pro převzetí směnek budou ihned vyúčtovány bankovní diskontní výlohy a výlohy za zavedení a jsou splatné předem a v hotovosti. Prolongace není spojena s přijetím směnky. Zůstává nám právo kdykoli směnku vrátit a požadovat úhradu v hotovosti. Při pozastavení úhrady, insolvenci, prodlení, vyslovení protestu proti šeku nebo směnce jsou veškeré faktury v celém našem obchdoném vztahu splatné ihned a zanikají veškeré dohody o slevě. Navíc jsme oprávněni zadržet každé další plnění a plnit pouze za úhradu předem. Příslušně toto platí, pokud existují okolnosti, které nechají vzniknout pochybnost o uznání úvěru objednatele, který je přepokladem úhrady za naši povinnost plnění (vymáhání dluhů, prohlášení insolvence, atd.). Ve všech případech můžeme podle naší volby také odstoupit od smlouvy, aniž by objednatel měl vůči nám vznést nároky. Pro tyto případy tímto souhlasí s tím, že si můžeme výhradní zboží opět vzít zpět.

V. Převzetí, přechod rizik

Objednatel má povinnost převzít předmět dodávky. Pokud neexistuje jiná dohoda, uskuteční se předání v závodě dodavatele. Pokud je objednáno zaslání, bude zboží zabaleno podle postupů obvyklých na trhu. Přičemž okamžikem předání riziko přebírá spedice nebo dopravce, resp. jiné osoby pověřené odesláním objednateli. Pokud objednatel není podnikem, přechází riziko na zákazníka v okamžiku dodání zboží. Neexistuje nárok na nejlevnější cestu odeslání. Na přání je možné zboží za poplatek dodatečně připojistit proti poškození, požáru, ztrátě a škodám způsobeným při přepravě. Prodleva s převzetím a odmítnutí plnění jsou brány jakoby došlo k předání.

VI. Povinnost oznámit výtky a učinit prohlídku

Objednatel je oprávněn předmět dodávky zkontrolovat v místě předání během 5 dnů po doručení oznámení, že je předmět připraven k odeslání nebo jiném způsobu sdělení. Naši výrobu opouští pouze bezvadné a druhou stranou zkontrolované zboží. Vyexpedované předměty musí být po předání okamžitě zkontrolovány, zda nejsou poškozené. Dodání zboží na místo určení se považuje za předání. Vady musí být oznámeny nejpozději do 5 pracovních dnů včetně jejich popisu, jak je v obchodním styku běžné, písemně nebo e-mailem. Kontrola oznámených vad nám musí být bez odkladu umožněna. Povinnost kontroly, kromě škod způsobených při přepravě, se týká prověření funkčnosti všech mechanických částí včetně těsnění. Rozpoznatelné vady nemohou být později reklamovány jako skryté vady a uznány. Pokud objednatel nebude reklamovat během shora uvedené lhůty nebo zboží namísto toho použije či zpracuje nebo ho zabuduje bez kontroly do budovy, ztrácí jakýkoli nárok na odpovědnost za škody od dodavatele v rámci záruky. To samé platí, pokud do předmětu dodávky zasáhne. Objednatel má povinnost skladovat předměty dodávky až do úplné úhrady a použití nebo zpracování, resp. vestavby na suchém místě a chránit je před poškozením všeho druhu. Musí zajistit, aby při používání zboží byly striktně dodrženy veškeré předpisy vycházející z rozhodnutí o schválení a kontrol, předpisy o vestavbě a všechna pravidla řemeslných prací. Jednání v rozporu má za následek ztrátu nároku na záruční plnění a objednatel nás vyvazuje z uplatění nároků třetích osob všeho druhu.

VII. Zápočet, zadržení

Právo na zápočet existuje pouze do té míry, pokud jsou právoplatně stanovené protinároky nebo když jsme je písemně uznali. Práva na zadržení mohou být uplatněna pouze tehdy, jestliže se té samé zakázky týkají nároky druhé strany.

VIII. Výhrada vlastnictví

Vyhrazujeme si právo na vlastnictví předmětů dodávky až do úplné úhrady, u probíhajícího obchodního vztahu až do vyrovnání všech pohledávek s tímto vzniklých. Pokud bude objednatel jednat v rozporu se smlouvou, zejména dojde-li k prodlevě s úhradou, jsme po upomínce oprávněni ke zpětvzetí a objednatel má povinnost předměty vydat. Uplatnění výhrady práva vlastnictví jakož i zástava předmětů dodávky z naší strany nejsou považovány za odstoupení od smlouvy, jestliže nebudou uplatněna ustanovení zákona o spotřebitelských úvěrech nebo pokud zákazník není podnikem. Objednatel má povinnost šetrně zacházet se zbožím s výhradou a sdělit nám písemně bez odkladu každé poškození, změnu v držení nebo místě uložení, zničení, zamýšlené nebo provedené zásahy třetích osob jakož i zahájení insolvenčního řízení a současně sdělit všechny nutné údaje pro respektování zákona. Nesmí je ani dát do zástavy, ani odevzdat jako zajištění. Úředník vykonávající dražbu nebo třetí osoby musí být upozorněny na naše vlastnictví. Zástava a zabavení nebo jiné dispozice třetími osobami nám musí okamžitě oznámit, přičemž nám musí být poskytnuty veškeré informace a podklady, které jsou nutné pro ochranu našich práv. V případě jednání v rozporu se smlouvou jsme oprávněni zboží s výhradou vzít k sobě a požadovat náhradu škody. U podniků, osob podle eřejnéhopráva nebo u veřejného …. platí kromě toho: Objednatel je oprávněn předměty dodávky dále prodat v řádném obchodním sledu; postupuje však již nyní veškeré pohledávky ve výši kupní ceny sjednané mezi námi a objednatelem včetne daně z ppřidané hodnoty, které vznikly objednateli dalším prodejem (i v rámci smluv o dílo nebo smluv o dodávkách) a sice nezávisle na tom, zda jsou předměty dodávky prádány dále jako zpracovené nebo nezpracované. Objednatel je pověřen k vymáhání těchto pohledávek po jejich postoupení až do našeho odvolání. Naše oprávnění zveřejnit pohledávky a sami je vymáhat zůstává nedotčeno. Pokud objednatel sjedná zákaz postoupení nebo akceptuje-li překážku v postoupení, musí nás okamžitě informovat. V těchto případech nesmí být zbožím disponováno bez našeho souhlasu. Zavazujeme se, že pohledávky nebudeme vymáhat, dokud objednatel bude řádně plnit své povinnosti úhrady a nedostane se prodlení s platbou. Pokud se tak ale stane, můžeme požadovat, aby objednatel postoupené pohledávky a jejich dlužníka oznámil, předal veškeré údaje nutné k vymáhání a současně vydal související podklady, sdělil dlužníkům (třetím osobám) postoupení a upozornil je, že platba musí být uhrazena nám. Zpracování nebo přeměna zboží objednatelem je stále činěno pro nás. Pokud jsou předměty dodávky zpracovány pomocí jiných předmětů, které nám nepatří, získáváme spoluvlastnictví na nových věcech ve vztahu hodnoty předmětů dodávky k jiným zpracovaným předmětům v době zpracování. Pokud se předměty dodávky neoddělitelně smíchají s jinými předměty, které nám nepatří, získáváme spoluvlastnictví na nových věcech ve vztahu hodnoty předmětů dodávky k jiným smíchaným předmětům. Objednatel respektuje spoluvlastnictví v náš prospěch. Tyto výhrady musí být objednateli, který se chce odvolat na zákaz nebo překážku postoupení, oznámeny před uzavřením smlouvy s dalším uvedením výhrady našeho práva na odstranění v případě neplnění úhrady. Objednatel se zavazuje, že nepostoupí třetím osobám veškeré nároky vůči svému příjemci zakázky ve výše uvedeném rozsahu. Pro případ globální cese prohlašuje její částečné zrušení, pokud jsou dotčena naše práva a upozorní globálního cesionáře, aby platbu za zboží s výhradou zaplatil nám. Objednatel není oprávněn disponovat zbožím s výhradou při výprodejích nebo předat propojeným podnikům. Předměty dodávky nesmí být ani zastaveny, ani předány jako zástava. Jednání v rozporu jsou trestná. Zavazujeme se na vyžádání k uvolnění zajištění do té míry, kdy překročí hodnotu pohledávek, které je třeba zajistit a které ještě nejsou uhrazeny, o více než 20 %. SCHAKO je oprávněna vzít si zboží s výhradou zpět na základě tohoto ujednání, pokud kupující poruší své povinnosti. Nepovažuje se to za odstoupení od smlouvy. Společnosti SCHAKO to dovoluje zhodnocení předmětu zajištění při započtení dlužné kupní ceny. Práva na vyloučení nebo vyčlenění v případě insolvence dlužníka přísluší společnosti SCHAKO v každém případě z výhrady vlastnictví, resp. z kvalifikované výhrady vlastnictví, které dlužník uznal.

IX. Odpovědnost za vady, porušení smlouvy, ručení

Za vady, které se týkají chyb materiálu nebo zhotovení, poskytujeme náhradu 2 roky od dodání s vyloučením dále zasahujících nároků (např. náhrada nákladů za vyjmutí a opětovné zabudování, atd.) podle naší volby, a to bezplatnou náhradní dodávkou, jakmile nám bude doručena vadná dodaná věc, nebo formou opravy na místě. Za škody, které se týkají okolností, které vznikly po přechodu rizik, je naše ručení vyloučeno, stejně tak neručíme zejména za škody vzniklé nepřiměřeným skladováním (mimo rozsah 10 – 50 °C a/nebo 40 – 70 % relativní vlhkosti vzduchu), chybného nebo nepřípustného použití výrobku, montáže v rozporu s pravidly – uvedení do provozu a – údržby, dále neručíme za škody vzniklé přirozeným opotřebováním, spotřebou, parou, mořskou vodou, chemickými, elektrickými nebo elektrochemickými prostředími, přetížením, použitám špatného příslušenství nebo dílů/látek na výměnu, spojením s cizími součástmi nebo systémy, jakož i při zásahu jakéhokoli druhu do povahy koupené věci, atd. Za dohodu o povaze se považuje náš samotný popis produktu nebo ujištění o účelu použití v potvrzení zakázky. Reklamované zboží nebo díly, které mají být nahrazeny, nám musí být vráceny nevyplaceně, abychom je mohli prověřit a případně zařídit dodatečné plnění. Nepodaří-li se oprava nebo/a není možné dodatečné plnění, je zákazník oprávněn odstoupit, přičemž budou vrácena oboustranně poskytnutá plnění. Nároky na náhradu škody a následnou náhradu škody jsou vyloučeny, ledaže by nám byl přiřknut úmysl nebo hrubá nedbalost. Důkaz k tomu náleží zákazníkovi. Naše ručení je příslušně omezeno k cizím předmětům nebo vadám, které se z toho odvozují. Do té míry jsme oprávněni k postoupení našich nároků zákazníkovi k vyvázání ze závazků, které nám z toho vůči dodavateli vyplývají. Zákazník nesmí postoupit nároky na odpovědnost za škodu a ručení za produkt. Takové postoupení by bylo vůči nám neúčinné. Pro elektrické nebo pneumatické pohony a řízení platí výlučně normy VDE a VDMA. Musí být dodrženy intervaly údržby a potvrzení. Nároky na škodu vzniklé z přestupku jsou vyloučeny, ledaže by škoda byla zapříčiněna úmyslně nebo hrubou nedbalostí. To platí i pro naše výpomoci s prací a plněním. Za škody, které nevznikly na samotném předmětu dodávky (např. škody na zdraví, věcné a majetkové škody všeho druhu, přímé nebo nepřímé následky, ušlý zisk, chybné výrobky, náklady na přerušení provozu), rovněž neručíme, ledaže by existovalo zaviněné porušení a nám, vlastníkovi podniku nebo našim orgánům bude přiřknut k tíži úmysl, hrubá nedbalost nebo záludnost. Při zaviněném porušení podstatných smluvních povinností nebo závazků ručíme také při hrubé nedbalosti zaměstnanců mimo vedoucí pozice, jakož i při lehké nedbalosti, pouze za náhradu škody, která je typicky smluvní, rozumně předvídatelná. Škoda je ve všech případech omezena na příslušnou částku krytí podnikového pojištění povinného ručení. Shora uvedené platí také u ručení za vady na předmětu dodávky, jestliže ručení přichází v úvahu podle zákona o odpovědnosti za produkt za škody na zdraví nebo věcné škody na soukromě užívaných předmětech. Dále sahající nároky jsou vyloučeny. Při zapojení komponentů SCHAKO do zařízení stavby musí výrobce zařízení přizpůsobit jejich kompatibilitu. Problémy s kompatibilitou nespadají do oblasti vlivu společnosti SCHAKO. Dodržování zákona o minimální mzdě v právě platném znění je pro nás samozřejmostí.

X. Odstoupení

Objednatel může od smlouvy odstoupit, kromě nezdařené opravy a náhradní dodávky, pokud není celkové plnění možné před přechodem rizik. To samé platí, když objednávka předmětů stejného druhu znemožní provedení jedné části dodávky a objednatel prokáže oprávněné zájmy na odmítnutí; pokud tomu tak není, může být protiplnění pouze příslušně sníženo. Pokud je prodleva s plněním na naší straně a zákazník pposkytl přiměřenou náhradní lhůtu s výslovným prohlášením, že po uplynutí této lhůty odmítně přijetí plnění, pak je oprávněn k odstoupení v případě nedodržení. Vyloučena je náhrada škody nebo náhrada následné škody. Pokud dojde během prodlevy s přijetím nebo zaviněním objednatele k nemožnosti, pak mu zůstává povinnost protiplnění.

XI. Využití software, zhotovení na míru, ochrana dat

Software, který jsme poskytli k dispozici, podléhá našemu autorskému právu. Zákazníkovi je přiznáno toliko nevýhradní uživatelské právo k využívání v souladu s určením s účelem smlouvy. Využití na více než jednom systému je zakázáno. Překlad, rozmnožování, přepracování nebo změna kódu objektu ve zdrojovém kódu je bez písemného svolení pod pokutou zakázáno. Veškerá práva zůstávají dodavateli. Udělení dílčích licencí není přípustné. Ke speciálním realizacím uvedeným v zakázce poskytujeme záruku na správné provedení podle plánu a výkresu, na řádné zpracování a použití materiálů běžných na trhu jakož i na funkční bezpečnost v souladu s technickými podklady. Pro ostatní platí také při speciálních realizacích shora uvedená pravidla. Údaje sdělené v obchodním vztahu SCHAKO ukládá do elektronické databáze výhradně pro obchodní účely a dodržuje příslušné platné předisy na ochranu osobních údajů.

XII. Místo plnění, soudní příslušnost, uplatnitelné právo

Místem plnění pro veškerá plnění od spol. SCHAKO je sídlo její hlavní pobočky v Messkirchu (soudní příslušnost je pro žaloby do 5000,00 € = Obvodní soud v Sigmaringenu, pro vyšší = Zemský soud v Hechingenu). Platí také pro nároky plynoucí ze záruky, resp. zákonné odpovědnosti za škodu. Pro veškeré spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu, pokud je objednatel obchodník, podnik, právnická osoba podle veřejného práva nebo veřejno-právní ……, musí být žaloba podána u Zemského soudu v Hechingenu. Jsme však oprávněni nárok učinit také u soudu, který je příslušný pro zákazníka. Výlučně platí německé právo s vyloučením zákonů o Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží  ( CISG), i když má objednatel svoje sídlo v zahraničí.

XIII. Ostatní, salvátorská klauzule

Přechod práv a povinností objednatele ze smluv uzavřených s námi vyžaduje pro jejich účinnost náš písemný souhlas. Pokud by některé ze shora uvedených ustanovení mělo být neúčinné, nedotkne se to účinnosti ostatních a tím právních úkonů. V případě, že takový stav nastane, zavazují se smluvní strany, že vnesou takovou úpravu, kterou by učinili rozvážní partneři s přihlédnutím k zájmům zúčastněných.

Stav: 03.2017