SCHAKO keyvisual production

AGB beszerzés

SCHAKO KG – általános üzleti feltételek

I. Mértékadó feltételek, érvényességi terület

Ezek a beszerzési feltételek érvényesek minden beszállítóval kapcsolatos üzleti forgalomra vagy más szerződött félre (továbbiakban „beszállító”), akkor is ha későbbi szerződéseknél nem kerül megemlítésre. A beszerzési feltételek megtalálhatók az Interneten (www.schako.de) és kívánságra szívesen megküldjük. Más megállapítások és üzleti feltételek – amennyiben a teljes rendelésünkben más nem kerül meghatározásra – nem érvényesek, mindkét szerződő fél felhatalmazott képviselője ezzel egyetért.

II. Rendelés, visszaigazolás

Egy rendelés csak akkor érvényes, ha az általunk írásba van foglalva és alá van írva. Szóbeli vagy más általi megrendelés csak akkor kötelez, ha utólag írásban megküldjük rendelésünk visszaigazolását. Minden szállításhoz mellékelni kell kiadási- vagy szállítólevelet, amely tartalmazza a rendelési számunkat. Egyes esetekben az általunk megadott rajzokat a tűréshatárokkal együtt. A rendelés elfogadásával a beszállító elismeri, hogy a rendelkezésre álló tervek és a kivitelezés módja alapján képes a teljesítésre. A dokumentációnkban, rajzainkban és terveinkben előforduló nyilvánvaló tévedések, helyesírási- és számolási hibák nem köteleznek. A beszállító kötelessége, hogy a tudomására jutott hibákról tájékoztasson, úgy, hogy a megrendelést módosítani és megújítani lehessen. Ez érvényes a hiányzó dokumentációra vagy rajzokra is. A rendelésünk elfogadását a rendeléstől számított 2 munkanapon belül írásban vissza kell igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, jogosultak vagyunk a visszahívásra és más megbízás kiadására. A rendelés szövegében és tartalmában megadott mennyiségi és minőségi eltérés esetén a szerződés módosítás csak akkor érvényes, ha azt írásban határozottan visszaigazoljuk. Rajzok, szerszámok, minták, modellek, jelzések és készítmények vagy hasonlók illetve késztermékek és félkész termékek, amelyeket átadtunk vagy gyártattunk, a tulajdonunkban marad és harmadik személynek csak akkor adható ki, ha rá az engedélyt írásban határozottan megadtuk. Az eseti megegyezés fenntartásával ezen rendelések teljesítése visszavonhatatlan a ránk vonatkozó mindenféle követelés nélkül. Az eddigi gyártási anyagok, jelzések és készítmények ill. meghatározható eredmények harmadik személynek csak akkor adhatók át, ha azt írásban határozottan engedélyezzük.

III. Szállítási határidő

A megegyezet szállítási határidők és ütemezések kötelezők. A rendelés dátumától érvényesek. A megadott szállítási határidő ill. ütemezésen belül az árunak meg kell érkeznie a megadott helyre. Amennyiben késedelem várható, a beszállítónak velünk azt azonnal közölni kell és el kell fogadnia a szerződésünk fenntartására vonatkozó döntésünket. Késedelmes szállítás esetén figyelmeztetjük arra, hogy a szerződés nettó értékének napi 0,5%-át, max. 5%-ot követeljük és/vagy visszatartsuk és a nem teljesítésből származó károkat egyenlítsék ki. A szerződés megszegésből származó büntetést kárigényként számítjuk fel. A szállítási határidő lejárta előtt nem vagyunk kötelesek az átvételre.

IV Szállítás és csomagolás

A szállítás a beszállító költségére történik az általunk megadott fogadó állomásig. A beszállító kötelezettséget vállal arra, hogy az árut úgy készítse elő, hogy vasút, csomagküldő szolgálat vagy speditőr a le nem szállításból, késedelmes szállításból és/vagy károsodásból származó károkat ne hárítsa át. A beszállító vétségéből származó károkért nem tartozunk felelőséggel. Ha kivételesen mi vállaljuk a szállítást, a beszállító köteles az általunk meghatározott előírásokat betartani, egyéb tekintetben a fent meghatározott, számunkra előnyösebb szállítási feltételek az érvényesek. A törési- vagy szállítási károk biztosításának költségét csak külön megállapodás alapján vállaljuk vagy amennyiben azt a biztosító tőlünk megköveteli. A kockázat csak az átvétel által száll ránk át. A csomagolást az ár tartalmazza. Kivételes más megegyezés alapján a csomagolás önköltségi áron számolandó fel. A beszállítónak figyelni kell arra, hogy a csomagolás megvédje az árut. Visszaküldéskor a kiszámolt érték minimum 80%-ét jóvá kell írni.

V. Dokumentáció

Számlákat, szállítóleveleket és csomagolási bizonylatokat két példányban kell a szállítmányhoz mellékelni. A dokumentumoknak a következőket kell tartalmazni:
– Rendelés szám
– Mennyiség és mennyiség egysége
– Bruttó-, nettó- és esetleg számlázási tömeg
– Cikk megnevezés a saját cikkszámunkkal
– Fennmaradó mennyiség résszállításkor
Kiszállítási megbízás esetén a kiszállítás napját feltétlenül közölni kell.

VI. Árak és fizetési feltételek

A megállapodott árak fix árak, ha csak nem a beszállító a vonatkozó árakat általánosan nem szállította le. Áremelkedés akkor érvényes, ha azt írásban elismerjük. A beszállító másokhoz képest nem adhat előnytelen árakat, ha konkrét esetben ugyanazok vagy hasonló feltételek állnak fenn. Jelentős árcsökkentéskor jogosultak vagyunk a megfelelő árengedményre. A számlákat minden rendeléshez külön kell kezelni. Fizetés csak az áru hiánytalan beérkezése után történik, ill. hiánytalan teljesítés és számla beérkezés után. Részszállításra ez ugyanúgy érvényes. A nem teljes számla miatti késedelem nem von maga után Skonto határidő kötelezettséget. A fizetés alapvetően a vizsgálatra alkalmas, lezárt- ill. végszámla beérkezése után 30 nappal történik. Skonto elszámolásnál a fizetés 14 napon belül történik 3% Skonto levonásával, 30 napon belül a nettó összeg. Egyébként mindig fenntartjuk a jogot, utólagos reklamáció esetén is. A beszállítói követelések velünk szemben csak harmadik fél egyetértésével teljesíthetők. Fizetés csak a beszállítónak történik. Jogosultak vagyunk a felszámolásra.

VII. Garancia, teljesítés, reklamáció, kockázatviselés

A beszállító a pontos szállítási kötelezettségen kívül vállalja a felelősséget, hogy az áru megfelel a megadott kivitelnek és kiírásnak és a rendelés szerint mindenkori szakszerű műszaki követelményeknek. Az átvétel feltétele a megfelelősség és az alkalmasság vizsgálata. Az áru hibás szállítása esetén, függetlenül attól, hogy az azonnal vagy később volt felismerhető, a beszállító felelőséggel tartozik a törvényes teljesítési határidőn belül olymódon, hogy a törvényi és/vagy a szerződésbeli igényünket érvényesítjük, választásunk szerint költségmentes pótszállítás, költségmentes hibajavítás vagy jelentős árengedmény biztosításával. Késedelmes szállítás estén jogosultak vagyunk az áru visszaküldésére, amelynek költségét a beszállító viseli. Sürgős és elkerülhetetlen esetben jogosultak vagyunk a hibát saját magunk vagy harmadik fél bevonásával megoldani és az ebből származó költségeket a beszállítóra terhelni. A hiányossági kifogást mindig haladéktalanul meg kell oldani, ha annak felismerését közöljük. A beszállító lemond a késedelmi kifogástól a §§ 377 ff. HGB szerint. A szállító által gyártott termék ill. az általa kötött szerződés a teljesítéstől számított 5 év után jár le a tárgyi eszköz működő képessége tekintetében, amennyiben azok az építménybe szokás szerint be lettek építve, egyéb tekintetben a mozgó és elektromos alkatrészekre a leszállítás és átvétel után 2 év érvényes. Ez a rendelkezés érvényes a pót alkatrészekre és az utólagos javításokra is. A felelősség a gyári vagy a meghatározott átvételi helyen száll ránk át.

VIII. Gyártói felelosség és védelmi jog

Az áru hiányossága, amennyiben az a gyártó hibájára vezethető vissza, bennünket annyiban terhel, mint amennyiben a gyártói felelősséget is terhelné. A beszállító felelőséggel tartozik azért, hogy a szállítmány és annak értéke szabadalmat vagy harmadik személy jogvédelmét ne sértsen és ne térjen el a DIN szabványoktól vagy a megadott balesetvédelmi előírásoktól. Mi is és átvevőnk is minden igénytől mentesül. Ez érvényes a beszállító által leszállított árura, az előállított rajzokra és terv jóváhagyásokra, modellekre és a vonatkozó leírásokra vagy rendelkezésekre.

IX. Magasabb hatalom

Háború, polgárháború, export korlátozások ill. kereskedelmi korlátozások, amelyek politikai viszonyokra vonatkoznak illetve sztrájkok, kizárások, üzemzavarok, üzemi korlátozások stb. eredménye, amelyek a szerződésünk teljesítését lehetetlenné vagy nem beláthatóvá teszik, magasabb hatalomként tekintendők és mentesítenek bennünket az időben történő átvétel kötelezettségétől. A szerződött partner kötelezi magát arra, hogy a megváltozott viszonyokból származó kötelezettségéről bizalma és hite alapján tájékoztatást adjon. Hosszú távú leállások, üzemzavarok, üzemi korlátozások stb. eredményéből származó lényeges késedelmek feljogosítanak bennünket arra, hogy a szerződéstől visszalépjünk, anélkül, hogy annak alapját vizsgálnánk. Ebben az esetben jogosultak vagyunk arra, hogy választásunk szerint az átvétel időpontját módosítsuk anélkül, hogy a beszállító velünk szembe követeléseket támasszon.

X. Fenntartás, tulajdonjog megtartás

A rendelkezésre bocsátott anyagok a tulajdonunkban maradnak. Ezeket külön kell tárolni és csak a rendelésünkhöz szabad felhasználni. Értékcsökkenés vagy veszteség a beszállítót terheli. Azok a tárgyak, amelyekhez anyagot biztosítunk, a mindenkori készültségi fok arányában a tulajdonunkban maradnak. A beszállító megóvja számunkra ezeket a tárgyakat; a megóvás költségét tartalmazza az eladási ár. A beszállító visszavonhatatlanul lemond a leszállított tárgyak tulajdonjogáról, ha azok feldolgozásra vagy beépítésre kerültek. SCHAKO elfogadja a lemondást.

XI. Üzleti titok

A beszállító köteles a rendelésünket és ezzel összefüggésben a műszaki részleteket üzleti titokként kezelni.

XII. Általános rész

Külön rendelkezés hiányában vagy ellentmondás esetén az általonos rendelkezések az érvényesek, kétség esetén azon mindenkori törvényi előírások, amelyek a SCHAKO érdekeit legjobban képviselik. Teljesítési hely a SCHAKO központi székhelye. Beszállítók, eladók, jogi személyek vagy egyéb jogi képviselők tekintetében a jogi eljárás helye a SCHAKO központi székhelye (Messkirch).

Kiadva: 03.2006