SCHAKO keyvisual production

Všeobecné podmínky nákupu

SCHAKO KG

I. Směrodatné podmínky, rozsah platnosti

Tyto podmínky nákupu platí pro veškerý obchodní styk se všemi dodavateli nebo jinými příjemci zakázek (dále jen společně „dodavatel“), i když nebudou při pozdějších smlouvách zmíněni. Podmínky nákupu jsou uloženy na internetu (www.schako.de) a na vyžádání je rádi zašleme. Ustanovení a obchodní podmínky, které mají jiné znění, – jestliže nejsou stanoveny v této naší celkové objednávce – neplatí, ledaže by je zmocnění zástupci obou smluvních stran souhlasně potvrdili.

II. Objednávka, potvrzení

Objednávka se považuje za udělenou až tehdy, když jsme ji písemně zpracovali a podepsali. Objednávky udělené ústně nebo telefonicky jsou pro nás závazné jen tehdy, pokud jsme je následně potvrdili zasláním písemné objednávky. Každá zásilka musí obsahovat balicí nebo dodací list, na kterém je uvedeno naše číslo objednávky. V jednotlivých případech jsou závazné výkresy včetně údajů tolerance, které jsme předem zadali. Přijetím objednávky ji dodavatel akceptuje a prohlašuje, že si prohlédl plány a zná druh provedení a rozsah plnění. Při zřejmých omylech, překlepech nebo početních chybách v podkladech, výkresech a plánech, které jsme předložili, neexistuje pro nás žádný závazek. Dodavatel má za povinnost informovat nás o chybách tohoto druhu, takže naše objednávka může být opravena a znovu zadána. To samé platí i v případě chybějících podkladů nebo výkresů. Přijetí objednávek nám musí být potvrzeno písemným potvrzením objednávky během 2 pracovních dnů od objednávky. Pokud k tomu nedojde, jsme oprávněni odvolat objednávku a vyhrazujeme si možnost objednat jiným způsobem. Odchylky v množství a kvalitě oproti textu a obsahu naší objednávky a pozdější změny smlouvy jsou platné až tehdy, když je výslovně písemně potvrdíme.

Dodavatel musí při plnění svých povinností, zejména – ale nikoli výlučně – při nákupu, výrobě a/ nebo dodávce dbát na veškeré úřední a zákonná ustanovení a podmínky, příslušné předpisy týkající se životního prostředí, nebezpečných látek, nebezpečných nákladů a bezpečnosti práce. Dodavatel tedy musí zajistit, aby při tom byly dodržovány veškeré možné příslušné národní a mezinárodní úpravy, ustanovení národních a mezinárodních úřadů a profesních svazů s přihlédnutím k případným směrnicím EU a nařízením EU, a že nebude jednáno v rozporu s právy třetích osob.
Dodavatel garantuje zejména, že je dodržena Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ) (RoHS) a Nařízení Evropského parlamentu  a Rady (ES) 1907/2006 (REACh). Pokud dodavatel má povědomí o zakázaných obsažených látkách – látkách vzbuzující mimořádné obavy – (SVHCs) v předmětu dodávky, musí nás o tom bez odkladu písemně informovat.
Pokud existují rozpory mezi úředními a zákonnými ustanoveními / povinnostmi jakož i určujícími údaji aktuálního stavu techniky ve vztahu k podmínkám zakázky, pak má dodavatel za povinnost nás o tom bez odkladu písemně informovat a předložit příslušné pozměňovací návrhy.

Výkresy, nářadí, vzory, modely, značky a vzhled nebo podobné, stejně tak hotové výrobky a polotovary, které přenecháme nebo se vyrábí v rámci naší zakázky, zůstávají naším vlastnictvím a třetím osobám mohou být dodány jen s naším výslovným písemným schválením. Jinak znějící dohody v jednotlivých případech s výhradou musí nám být okamžitě po vyřízení objednávky vráceny, aniž bychom je museli zvlášť vyžádat. Výrobky zhotovené, resp. charakteristické za pomoci těchto výrobních prostředků, značek a vzhledu lze třetím osobám dodat jen s naším výslovným písemným schválením.

III. Dodací termíny

Dohodnuté dodací lhůty a termíny jsou absolutně závazné. Začínají běžet datem objednávky. Zboží musí být doručeno během dodací lhůty, resp. k termínu dodání na námi uvedené místo přijetí. Pokud lze očekávat prodlevy, dodavatel nám to musí okamžitě písemně sdělit a vyžádat si naše rozhodnutí o zachování zakázky. Pokud se dodavatel dostane do prodlení, máme právo po upomínce požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% netto hodnoty objednávky za každý započatý den, maximálně 5% netto hodnoty objednávky navíc k dodávce a/nebi odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu za veškerou nám vzniklou škodu kvůli nesplnění objednávky. Uplatněná smluvní pokuta bude připočítána k nároku na náhradu škody. Před uplynutím termínu dodání nejsme povinni zboží převzít.

IV. Dodávka a obal

Dodávka se uskuteční na náklady dodavatele bez výdajů pro nás na námi uvedené místo přijetí. Dodavatel se zavazuje, že určené zboží pro nás vyrobí tak, aby železnice, přepravce nebo spedice nebyli oprávněni odmítnout požadavky na náhradu škody kvůli nedocání, zpožděnhí dodávky a/nebo poškození. Pokud dodavatel jedná v rozporu s výše uvedeným, ruší nám neomezeně za náhradu vzniklých škod. Pokud bude výjimečně cena za přepravu na naše náklady, pak musí dodavatel zvolit námi předepsaný druh přepravy, jinak to musí být pro nás nejvýhodnější druh přepravy a doručení s přihlédnutím shora uvedeného. Náklady na pojištení za poškození a přepravu uhradíme pouze tehdy, když to je dohodnuto nebo jsme byli vyzváni k uzavření pojištění. Riziko přechází na nás teprvě převzetím na našem místě přijetí. Obalový materiál je součástí ceny. Pokud je výjiměčně něco dohodnuto jinak, pak je obal účtován jako samostatná položka. Dodavatel musí dbát na to, aby bylo zboží obalem chráněno před poškozením. Při vrácení nám bude dobropisováno nejméně 80 % účtované hodnoty.

V. Dokumentace

Faktury, dodací listy a průvodní list musí být k zásilce přidány ve dvojím vyhotovení. Tyto dokumenty musí obsahovat:

  • Číslo objednávky
  • Množství a jednotku množství
  • Hmotnost brutto-, netto- a příp. přepočtenou hmotnost
  • Popis druhu zboží s naším čílsem zboží
  • Zbývající množství u dílčích dodávek.

Při odesílání prostřednictvím přepravce musíme dostat zvlášť odesílací avízo v den oeslání.

VI. Ceny a platební podmínky

Sjednané ceny jsou pevně stanovené, pouze pokud by dodavatel neučinil všeobecné snížení svých cen. Zvýšení cen je účinné pouze tehdy, když je písemně uznáme. Dodavatel nám nesmí nabídnout méně výhodné ceny a podmínky než nabízí jiným odběratelům, pokud mu v konkrétním případě nabízí stejné nebo podobné předpoklady. V případě podstatného snížení výrobních nákladů jsme oprávněni požadovat odpovídající slevu z ceny. Za každou objednávku bude vystavena samostatná faktura. Úhrada se uskuteční až po úplném doručení bezvadného zboží, resp. úplném bezvadném plnění a po doručení faktury. To samé platí pro dílčí dodávky. Časové prodlevy, které vzniknou na základě nesprávné nebo nekompletní fakturace, nemají vliv na lhůty skonta. Úhrada bude rovedena zásadně 30 dnů po doručení dílčí resp. konečné faktury, kterou bude možné zkontrolovat. Pokud je poskytnuto skonto, platba se uskutetční: do 14 dnů mínus 3% skonto, do 30 dnů netto. V ostatních případech budeme platit vždy s výhradou nápravy, pokud dodatečně vyplyne reklamace. Pohledávky dodavatele vůči nám smějí být postouppeny třetím osobám pouze s naším souhlasem. Úhrady budou placeny pouze dodavateli. Jsme oprávněni provést zápočet.

VII. Záruka, odpovědnost za vady, reklamace, přechod rizik

Dodavatel kromě povinnosti dodat zboží včas má také povinnost dodržet, že zboží bude odpovídat našim zadáním včetně vzhledu a označení a naší objednávce, resp. naší zakázce a bude provedeno věcně a odborně podle aktuálního stavu techniky. Převzetí se uskuteční s výhradou kontroly správnosti a způsobilosti. V případě dodání vadného zboží, bez ohledu zda bude vada objevena hned nebo později, ručí dodavatel za náhradní dodávku, bezplatné odstranění nedostatků nebo přiměřenou slevou z ceny po dobu zákonné záruční lhůty způsobem, že jsme oprávněni bez dopadu na další zákonné a/nebo smluvní nároky toto požadovat. Pokud tomu dodavatel nevyhoví bez odkladu, jsme oprávněni zboží dodavateli na jeho riziko poslat zpět, jakož i zajistit zásobování jiným způsobem. Reklamace závad jsou považovány vždy na vznesené včas, pokud bude závada oznámena okamžitě po jejím odhalení. Dodavatel se vzdává námitky na zpoždění podle §§ 377 a násl. Obchodního zákoníku. Za výrobky, které zhotovil dodavael, resp. za zakázku, kterou provedl, končí záruka za podstatu předmětu a jeho funkci po uplynutí 5 let u předmětů, které jsou obvykle pevně vestavěny do stavebních děl, v ostatních případech 2 roky u pohyblivých a elektrických dílů od dodání a převzetí. Tato ustanovení platí také pro náhradní dodávky a opravy. Riziko přechází na nás převzetím v závodě nebo na místě určení.

Dodavatel ujišťuje, že pro veškeré služby a plnění v Německu dodržuje vždy veškeré požadavky zákona o minimální mzdě v právě platném znění a toto vyžaduje také od svých dodavatelů a dohlíží na dodržování. Na vyžádání předloží společnosti SCHAKO příslušné zprávy a písemné/á potvrzení. V případě, že dojde k porušení zákona o minimální mzdě (MiLoG), musí být společnost SCHAKO vyvázána na první požádání ze všech nároků třetích osob a dodavatel musí poskytnout náhradu za vzniklé škody. Zůstává tímto nedotčeno právo společnosti SCHAKO na mimořádnou výpověď smlouvy.

VIII. Ručení výrobce a ochranná práva

Za chyby na zboží, které lze vztáhnout na příčinu u dodavatele, nás dodavatel vyvazuje z ručení výrobce, které z toho vyplývá do té míry, jak by bezpprostředně také ručil on sám. Dodavatel ručí za to, že svojí dodávkou a jejím zhodnocením u nás neporušuje žádné patenty nebo jiná ochranná práva třetích osob a že nedošlo k žádných odchýlením od norem DIN nebo nedošlo k oprušení pracovně-bezpečnostních předpisů. Dodavatel nás a naše dodavatele vyvazuje ze všech nároků z toho plynoucích. To platí také pro to, že dodavatel dodané zboží vyrobil podle výkresů, schválených výkrasů, modelů nebo ostatních podobných popisů nebo nařízení, které jsme předali.

IX. Vyšší moc

Válka, občanská válka, exportní omezení, resp. obchodní omezení na základě změny politických vztahů jakož i stávky, výluky, poruchy v provozu, zamezení provozu aj. jsou události, které učiní plnění smlouvy nemožným nebo neúnosné, se považují za vyšší moc a po dobu jejich existence nás zbavují povinnosti včasného převzetí. Smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně informovat a přizpůsobí své závazky změněným poměrům podle principu osob jednajících poctivě a čestně. V případě déle trvajících takových událostí jako jsou povstání, poruchy v provozu, zamezení provozu atd., jejichž důsledkem je podstatné snížení spotřeby, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit zcela nebo částečně, aniž by dodavateli náležely nároky na náhradu, ať už je důvod jakýkoli. V případech tohoto druhu jsme oprávněni alternativně podle naší volby určit okamžik odběru, aniž by se tím zkrátila splatnost pohledávek dodavatele.

X. Úschova, výhrada vlastnictví

Přivezený materiál zůstává naším vlastnictvím. Jako takový musí být skladován odděleně a smí být používán pouze pro naše objednávky. Za snížení hodnoty nebo ztrátu ručí dodavatel také bez zapřičinění. Předměty, které budou vyrobeny námi přivezeným materiálem, jsou v každé části procesu výroby naším vlastnictvím. Dodavatel uchovává tyto předměty pro nás; náklady za úschovu předmětů a materiálů pro nás uchovávaných jsou zahrnuty do kupní ceny. Dodavatel se neodvolatelně vzdává v náš prospěch výhrady vlastnictví na dodané předměty, jakmile jsou zpracovány nebo vestavěny. Společnost SCHAKO přijímá vzdání se.

XI. Obchodní tajemství

Dodavatel se zavazuje, že bude s našimi objednávkami a všemi obchodními a technickými detaily, které s nimi souvisí, zacházet jako by se jednalo o obchodní tajemství.

XII. Všeobecné

Pokud by některé ustanovení mělo být nebo se stát právně neplatné, nebo by kolidovalo, zůstávají ostatní ustanovení platná, v případě pochybností platí doplňkově takové zákonné úpravy, které jsou zájmům společnosti SCHAKO nejblíže. Místem plnění je sídlo firmy hlavní pobočky SCHAKO Pro dodavatele, kteří jsou obchodníci, právnické osoby podle veřejného práva nebo veřejně-právní zvláštní majetek, je soudní příslušnost rovněž v sídle hlavní pobočky SCHAKO (Messkirch).

Stav: 05.2016